Uitgaven
In aansluiting op de statutair vastgelegde doelstellingen van de Stichting Fonds 1845 Barneveld ( fiscaal nummer: 12.11.559 ) is een uitgavenbeleid ontwikkeld dat zich in essentie richt op het ondersteunen van projecten van maatschappelijk belang.

Er is gekozen voor een breed uitgavenbeleid waarbinnen vier hoofdgroepen zijn te onderscheiden: Kunst & Cultuur; Sport & Vrijetijd, Natuur & Milieu, Zorg & Welzijn.

De steun van Fonds 1845 is voornamelijk gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. Deze projecten dienen voor een breed deel van de Barneveldse bevolking van belang te zijn en veelal te worden uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen of personen.

Fonds 1845 verleent in de gemeente Barneveld financiële steun aan instellingen; niet aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Financiële verantwoording
Het bestuur kwam in 2018 vier keer bijeen. Alle aanvragen werden besproken
In totaal werd aan donaties voor een bedrag van 39.000 Euro goedgekeurd
Daarnaast kwam het bestuur nog tweemaal bijeen met Mees Pierson
om over het vermogensbeheer en de beleggingen te spreken
Het bestuur geniet geen honorering.


Financiële verantwoording

Verkorte balans
(in 1000 Euro)
Per 31 december 2016 2017 2018
Beleggingen en liquiditeiten 1112 1102 1030
Overige
Totaal Activa 1112 1102 1030
Eigen vermogen 1096 1093 992
Overlopende Passiva 16 9 38
Verkorte staat Baten en Lasten 2014 2016 2017 2018
Baten
Dividend, Rente 22 22 25
Positief koersresultaat 28 12 -67
Totaal 50 34 42
Lasten
Algemene kosten 4 4 8
Verleende donaties 33 20 39
vermogensbeheer 12 12 12
totaal 49 36 59
Explotatie saldo 1 -2 -101