Uitgaven
In aansluiting op de statutair vastgelegde doelstellingen van de Stichting Fonds 1845 Barneveld (fiscaal nummer: 12.11.559) is een uitgavenbeleid ontwikkeld dat zich in essentie richt op het ondersteunen van projecten van maatschappelijk belang.

Er is gekozen voor een breed uitgavenbeleid waarbinnen vier hoofdgroepen zijn te onderscheiden: Kunst & Cultuur; Sport & Vrijetijd, Natuur & Milieu, Zorg & Welzijn.

De steun van Fonds 1845 is voornamelijk gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. Deze projecten dienen voor een breed deel van de Barneveldse bevolking van belang te zijn en veelal te worden uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen of personen.

Fonds 1845 verleent in de gemeente Barneveld financiële steun aan instellingen; niet aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Financiële verantwoording
Het bestuur kwam in 2020 vier keer bijeen (digitaal, in verband met corona). Alle aanvragen werden besproken en in totaal werd aan donaties een bedrag van 12.000 euro goedgekeurd. Daarnaast kwam het bestuur nog tweemaal bijeen met Mees Pierson (digitaal, in verband met corona) om over het vermogensbeheer en de beleggingen te spreken. Het bestuur geniet geen honorering.


Financiële verantwoording

Verkorte balans
(in 1000 euro)
Per 31 december 2020 2021 2022
Beleggingen en liquiditeiten 1110 1222 1010
Overige
Totaal Activa 1110 1222 1010
Eigen vermogen 1089 1214 1006
Overlopende Passiva 21 8 4
Totaal Passiva 1110 1222 1010
Verkorte staat Baten en Lasten 2020 2021 2022
Baten
Dividend, Rente 23 19 6
Positief koersresultaat -23 142 -167
Totaal 0 161 -161
Lasten
Algemene kosten 6 3 3
Verleende donaties 12 19 34
Vermogensbeheer 1 14 10
Totaal 19 36 47
Exploitatie saldo -19 125 -208