Verzoeken om financiële steun moeten, voorzien van uitgebreide motivatie en documentatie, schriftelijk worden ingediend. De aanvraag dient inzicht te geven in:

* de aard van de organisatie;
* de doelstellingen; de aard van het project/initiatief waarvoor steun wordt gevraagd;
* de planning van het project/initiatief

Daarnaast dient de aanvraag voorzien te zijn van een overzichtelijke begroting en een dekkingsplan, alsmede van een exemplaar van de statuten en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Tevens moet de aanvrager aantonen niet zelf te kunnen beschikken over (voldoende) middelen om het project te kunnen financieren. In alle gevallen is het ter bindende beoordeling aan het bestuur van het Fonds om een aanvraag, zonder mogelijkheden van beroep, wel dan niet te honoreren.

Met ingang van 2010 gelden een aantal extra verstrekkingscriteria:

1. Aanvragen welke vernieuwend zijn en een stimulans voor mens en maatschappij kunnen zijn verdienen de voorkeur;

2. Aanvragen mogen niet verenigingsgebonden zijn, maar dienen voor een breed deel van de barneveldse bevolking van nut te zijn;

3. De aanvraag mag uitsluitend bestemd zijn voor activiteiten binnen of mensen uit de gemeente Barneveld;

4. De ANBI ruling is van toepassing op elke aanvraag;

5. Een aantal zaken worden uitgesloten: er komen geen middelen beschikbaar voor stenen, meubilair, inventaris, speeltoestellen, ( muziek ) instrumenten, koorkleding, uniformen en bekostiging van jubilea;

6. Donaties worden verstrekt tot een maximum van € 2.500,– per aanvraag;

Wilt u nu meteen een aanvraag doen, dan kunt u het bijgaande aanvraagformulier invullen, printen en met de benodigde bijlagen insturen.

Aanvragen worden behandeld in de eerstvolgende bestuursvergadering en dienen twee weken voor aanvang van deze vergadering te zijn ingediend. Aanvragen die later worden ingediend, worden in de eerstvolgende vergadering behandeld.