Uitgaven
In aansluiting op de statutair vastgelegde doelstellingen van de Stichting Fonds 1845 Barneveld ( fiscaal nummer: 12.11.559 ) is een uitgavenbeleid ontwikkeld dat zich in essentie richt op het ondersteunen van projecten van maatschappelijk belang.

Er is gekozen voor een breed uitgavenbeleid waarbinnen vier hoofdgroepen zijn te onderscheiden: Kunst & Cultuur; Sport & Vrijetijd, Natuur & Milieu, Zorg & Welzijn.

De steun van Fonds 1845 is voornamelijk gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. Deze projecten dienen voor een breed deel van de Barneveldse bevolking van belang te zijn en veelal te worden uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen of personen.

Fonds 1845 verleent in de gemeente Barneveld financiële steun aan instellingen; niet aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële of religieuze doelstelling. Exploitatiekosten, salariskosten, kosten voor levensonderhoud en kosten verbonden aan de normale activiteiten van een organisatie zijn in principe van steun uitgesloten.

Financiële verantwoording
Het bestuur kwam in 2014 vier keer bijeen. Alle aanvragen werden besproken
In totaal werd aan donaties voor een bedrag van 40.000 Euro goedgekeurd
Daarnaast kwam het bestuur nog tweemaal bijeen met Mees Pierson
om over het vermogensbeheer en de beleggingen te spreken
Het bestuur geniet geen honorering.


Financiële verantwoording

Verkorte balans
(in 1000 Euro)
Per 31 december 2015 2014
Beleggingen en liquiditeiten 1116 1108
Overige 0 1
Totaal Activa 1116 1109
Eigen vermogen 1095 1093
Overlopende Passiva 21 16
 

 

Verkorte staat Baten en Lasten 2014 2015 2014
Baten
Dividend, Rente 23 26
Positief koersresultaat 39 103
Totaal 62 129
 

 

Lasten
Algemene kosten 7 10
Verleende donaties 41 33
vermogensbeheer 12 12
totaal 60 55
Explotatie saldo 2 74 positief, toegevoegd aan Eigen Vermogen